Vedtægter/Stadgar

Vedtægter for Skandinavisk Selskab for Ekstrakorporal Teknologi SCANSECT

dk:pdf2  en:pdf2 
 

§1
NAVN/FIRMA OG FORMÅL/SYFTEN

Foreningens navn The Scandinavian Society of ExtraCorporeal Technology, SCANSECT.

Foreningens formål/syfte er at:

 • fremme den videnskabelige udvikling af den ekstrakorporale teknologi.
 • opmuntre og støtte forskning indenfor ekstrakorporal teknologi.
 • fremme kontakterne og samarbejdet mellem personer, myndigheder og organisationer som arbejder med, eller i øvrigt har interesse i ekstrakorporal teknologi.
 • arrangere kurser og videreuddannelse indenfor ekstrakorporal teknologi.
 • varetage medlemmernes interesse i spørgsmål indenfor ekstrakorporal teknologi og detsvilkår i Skandinavien.

§2
ORGANISATION
SCANSECTer en samarbejdsforening åben for perfusionistforeninger i Skandinavien. Foreningen udøver sin virksomhed gennem:

 • foreninger tilsluttet SCANSECT
 • generalforsamlingen
 • bestyrelsen

§3
FORMER FOR MEDLEMSKAB
Stk. 1. Aktivt medlem er:

 • alle aktive medlemmer af de skandinaviske perfusionistforeninger, der ønsker det.
 • aktive perfusionister der ikke er medlem af en national perfusionistforening.

Stk. 2. Associeret medlem er:

 • perfusionister som ikke er aktive indenfor perfusionsfaget.
 • pensionerede perfusionister.
 • ikke-perfusionist som har fået bevilget personligt medlemskab af SCANSECT.

Stk. 3. Firmamedlem er:

 • firmaer som har fået bevilget medlemskab af SCANSECT.

§4
INDMELDELSE
Perfusionister der ikke er medlem af en national perfusionistforening samt de omtalt i §3 stk.2 og stk. 3 skal søge om optagelse i SCANSECT hos generalsekretæren. Bestyrelsen afgør om medlemskab kan bevilges.

§5
MEDLEMMERS RETTIGHEDER
Stk. 1.
Aktive og associerede medlemmer har, med undtagelse som følger i § 7 stk. 5, ret til deltage i generalforsamlingen, og har ret til at deltage i videnskabelige møder, kurser og konferenser afholdt af SCANSECT.

Stk. 2. Aktive medlemmer er, med undtagelse som følger i § 7 stk. 5, stemmeberettigede og valgbare til foreningsarbejde.

Stk. 3. Associerede medlemmer har, med undtagelse son følger i § 7 stk. 5, forslagsret vedgeneralforsamlingen.

Stk. 4. Firma medlemmer har ret til at deltage i SCANSECT’s videnskabelige møder og konferencer.

§6
MØDER
SCANSECT skal hvert år afholde mindst ét videnskabeligt møde indeholdende fagmæssige foredrag og diskussioner.

§7
GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1.
Generalforsamlingen er SCANSECT’s højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling skal holdes senest den 30. september.
Tid og sted fastsættes af bestyrelsen, men bør samordnes med SCANSECT’s videnskabelige årsmøde.
Tidspunkt og sted skal offentliggøres mindst 5 måneder i forvejen og indkaldelse skal ske med 1 måneds varsel.

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling skal ske gennem personlig indkaldelse pr. brev eller pr.brev til samtlige hjertecentre, hvor aktive og associerede medlemmer arbejder.
Indkaldelsen skal indeholde regnskab og budget samt indkomne forslag.

Stk. 4. Spørgsmål som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være generalsekretæren i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen.

Stk. 5. Kun aktive medlemmer har stemmeret/röstratt. Stemme kan afgives ved personlig nærværelse,eller ved at afgive skriftlig fuldmagt til et andet aktivt medlem.
Firmamedlemmer har ikke ret til at deltage i generalforsamlingen.
Aktive og associerede medlemmer medansættelse i firmaer med tilknytning til ekstrakorporal teknologi har ikke ret til at deltage i generalforsamlingen.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på tid og sted fastsat af bestyrelsen når:

 • bestyrelsen finder det påkrævet.
 • revisorerne eller mindst en tredjedel af de aktive medlemmer kræver det skriftligt. I så tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 6 uger efter bestyrelsen har modtaget kravet herom.

Indkaldelsen skal ske gennem personlig indkaldelse pr.brev eller pr. brev til samtlige hjertecentre, hvor aktive og associerede medlemmer arbejder, med 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde: tid, sted, sagsfremstilling og dagsorden.
Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valgaf ordstyrer/ordförande
 2. Valgaf referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare
 3. Godkendelse af varsling og indkaldelse
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Optegnelse af deltagende medlemmer
 6. Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens beretning
 7. Gennemgang og godkendelse af komiteberetninger
 8. Gennemgang og godkendelse af regnskab
 9. Indkomne forslag
 10. Gennemgang og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent/avgift
 11. Valg af generalsekretær (hvert 4. år – ulige)
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
 13. Valg af komitemedlemmer (hvert 4. år)
 14. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter (hvert år)
 15. Eventuelt

Godkendt/justerat referat/protokoll fra generalforsamlingen skal være medlemmerne i hænde senest 6 uger efter generalforsamlingen.

§8
AFSTEMNING/OMRÖSTNING
Stk. 1.
Medlemmerne i SCANSECT’s besluttende organ har en stemme hver.

Stk. 2. Afstemning/omröstning sker åbent, men foretages hemmeligt/lukket, hvis nogen ønsker det.

Stk. 3. Vedstemmelighed bortfalder forslaget.

§9
BESTYRELSEN
Stk. 1.
SCANSECT’s bestyrelse udgør den daglige ledelse.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år på generalforsamlingen, og består foruden generalsekretæren, af et aktivt medlem fra hvert tilsluttet perfusionist forening. De sidste vælges efter forslag fra de respektive foreninger.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg således at:
Generalsekretæren og SWESECT’s repræsentant vælges på ulige år.
DANSECT’s og NORSECT’s repræsentant vælges på lige år. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv en kasserer. Generalsekretæren kan ikke varetage denne opgave.

Stk. 5. Bestyrelsen beslutter, hvornår bestyrelsesmøderne skal holdes og mindst 3 medlemmer skal deltage for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
Telefonmøder ligestilles med tilstedeværelse.

Stk. 6. Foreningens navn/firma tegnes af bestyrelsen som sådan eller af generalsekretæren og kassereren, sammen eller hver for sig.

Stk. 7.  Fratræder et bestyrelsesmedlem før udløb af valgperioden, har den perfusionistforening,hvorfra bestyrelsesmedlemmet kom, ret til at vælge et nyt medlem til at indgå i bestyrelsen frem til udløb af valgperioden.

§10
BESTYRELSENS OPGAVE

Bestyrelsen har til opgave at:

 • have sin opmærksomhed rettet mod alle spørgsmål, der kan have interesse for foreningens medlemmer.
 • holde aktive og associerede medlemmer kontinuerlige opdateret med foreningens beslutninger og arbejde.
 • have ansvar for, at foreningen drives i overensstemmelse med vedtægterne/stadgarna.
 • have ansvar for foreningens økonomi og redegøre herfor på generalforsamlingen.
 • forberede generalforsamlingen, samt indkalde til denne i overensstemmelse med vedtægterne/stadgarna.
 • forberede og planlægge videnskabelige møder, kurser og konferencer.
 • føre et opdateret register over foreningens medlemmer.

§11
GENERALSEKRETÆREN

Generalsekretæren, som vælges på generalforsamlingen er hovedansvarlig for den daglige virksomhed og leder bestyrelsens arbejde i egenskab af ordstyrer.
Generalsekretæren har også ansvar for SCANSECT’s kontakter eksternt. Generalsekretæren skal holde sig vel informeret om arbejdet i de af SCANSECT nedsatte komitéer. Referat fra møder i komitéer skal sendes til generalsekretæren.

§12
KASSEREREN

Kassereren har til opgave at opkræve medlemskontingent/avgift, og at tage vare på foreningens indtægter og udgifter, samt aflægge regnskab svarende tilforeningens bogføring.

§13
REVISORERNE

Stk. 1. Bestyrelsens forvaltning og foreningens regnskaber skal efterses af foreningens revisorer.

Stk. 2. Foreningens regnskaber følger kalenderåret. Før den 15. februar skal bestyrelsen overgive revisorerne regnskaber, medlemslister samt øvrige dokumenter, som revisorerne måtte ønske at gennemse.

Stk. 3. Revisorerne skal tilbagelevere de reviderede regnskaber inden udgangen af marts.

Stk. 4. Bestyrelsen skal skriftlig afgive forklaring til de anførte bemærkninger af revisorerne.
Bestyrelsens beretning, revisionsberetning og bestyrelsens forklaring til revisorernes anmærkninger skal være tilgængelig for aktive medlemmer mindst 2 uger før den generalforsamling, hvorpå de skal behandles.

§14
KOMITÉER

1. Uddannelseskomite:
Formål/syfte: komitéen skal arbejde for ensartede/likartade uddannelse for perfusionister i Skandinavien. Komitéen skal arbejde for at højne den uddannelsesmæssige standard indenfor den ekstrakorporale teknologi i Skandinavien, samt bistå SCANSECT i spørgsmål vedrørende uddannelse.

Koordinere PV-kurser og emnerne på disse kurser.
Generalsekretæren kan deltage i møderne, men kan ikke stemme/röste.
Ønsker et komitemedlem at fratræde før udløb af valgperioden, udpeges en repræsentant fra dennes perfusionistforening frem til næste generalforsamling, hvor suppleringsvalg kan finde sted.

2.Videnskabelig komite:
Formål/syfte: komitéen skal arbejde for at højne den videnskabelige standard indenfor ekstrakorporal teknologi i Skandinavien, samt bistå SCANSECT i videnskabelige spørgsmål.

Komitéen består af minimum tre og maximum fem medlemmer, en eller to repræsentanter fra hvert af de tilsluttende perfusionistforeninger. Et af disse medlemmer udpeges til formand/ordförande. I øvrigt konstituerer komitéen sig selv.

Ønsker et komitemedlem at fratræde før udløb afvalgperioden, udpeges en repræsentant fra dennes perfusionistforening frem tilnæste generalforsamling, hvor valg kan finde sted.

Komitemedlemmerne skal medvirke til koordinering og stimulering af forskning indenfor ekstrakorporal teknologi i Skandinavien.
Komitéen skal vurdere/granska de indkomne abstract til SCANSECT’s videnskabelige møder.
Komitéen skal desuden være rådgivende i videnskabelige spørgsmål, som forelægges bestyrelsen eller generalforsamlingen.
Formanden/ordföranden af komitéen fungerer som kontaktperson, og har ansvar for at indkalde til møder og at mødereferat videresendes til komitemedlemmer og generalsekretæren.

§15
REJSEUDGIFTER

Der ydes refusion af rejseudgifter til medlemmer, som foretager rejser i foreningens regi. Refusionen må ikke overstige statens takst i det land hvor medlemmet er bosat.

§16
VEDTÆGT-/STADGAR ÆNDRINGER

Ændringer af vedtægter/stadgar fortages på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og skal besluttes med mindst to tredjedele af samtlige afgivne stemmer/röster.

§17
OPLØSNING

Beslutning om opløsning af SCANSECT kan ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, som begge skal være ordinære.
Der skal være mindst 4 måneder mellem de to generalforsamlinger.
Beslutningen om opløsning vedtages ved mindst to tredjedeles majoritet af det samlede antal afgivne stemmer/röster.

Ved opløsning tilfalder SCANSECT’s midler de tilsluttede perfusionistforeninger i forhold til antal aktive medlemmer.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 2003 i Turku, Finland.
Revideret på generalforsamlingen 2004 i Göteborg, Sverige.
Revideret på generalforsamlingen 2005 i Bergen, Norge.
Revideret på generalforsamlingen 2007 i Helsingfors, Finland.
Revideret på generalforsamlingen 2007 i Oslo, Norway.