Referat fra generalforsamling

1. Valg af ordstyrer/ordförande
Pia Sprogøe blev valgt.

2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare
Pia blev valgt til referent, Kim Sabroe og Jens Steensgaard fra Rigshospitalet i København blev valgt til kontrollanter og ingen stemmetællere.

3. Godkendelse af varsling og indkaldelse
Pia konstaterede af generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt ifølge vedtægterne.

4. Godkendelse af dagsordenen
Der var ingen tilføjelser til dagsordenen udover at Michael Hasenkam orienterer om SCANSCAT og Peter Fast Nielsen om den skandinaviske registrering af uheld under eventuelt.

5. Optegnelse af deltagende medlemmer
Der var 15 perfusionister med til generalforsamlingen.

6. Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens beretning
Der blev afholdt 4 telefonmøder og bestyrelsen registreret i det norske forenings register. Kicki betaler fortsat regningerne.

Bestyrelsen vil fremad rettet lave en Uddannelses Fond med finanser fra firmaerne til støtte til perfusionister der ønsker at indsende abstracts og ikke kan få rejse m.m. finansieret på anden måde end med hjælp fra denne fond.

Bestyrelsen ønsker at gøre SCANSECT mere synlig for de nye studerende. Derfor vil Anki og Else besøge SCANSCAT i februar og møde de nye studerende.

Beretningen blev godkendt.

7. Gennemgang og godkendelse af komiteberetninger
Videnskabelig komite ved Líney Símonardóttir: der er stadig få abstracts – 3 stk. og igen er det ikke SCANSECT’s VIK medlemmer der er nævnt i programmet.

Vi håber at abstracts kommer på hjemmesiden senere.

Uddannelses Komiteen ved Else Nygreen: der er planlagt PV-kursus den 26. oktober 2019 i Karlskrona arrangeret af Anki:
”The inflammatory response and cardiac surgery with cardiopulmonary bypass”

Jens Steensgaard fortæller at RH, København, arrangerer i november 2019 et børnekursus.

Beretningerne blev godkendt.

8. Gennemgang og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev gennemgået af Else Nygreen. Regnskabet var godkendt af revisorerne uden kommentarer.

Regnskabet blev godkendt.

9. Indkomne forslag
Ingen modtaget.

10. Gennemgang og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent/avgift
Budgettet blev gennemgået af Else Nygreen. Der er underskud på budgettet som der har været de andre år og denne gang vil de penge der er sat af til et møde i VIK blive brugt til mødet i Kastrup lufthavn.

Budgettet blev godkendt og kontingentet bibeholdes på €10 pr. medlem.

11. Valg af generalsekretær (hvert 4. år – ulige år)
Else Nygreen blev sidste år valgt for endnu en 4 årig periode og det var meningen at Carina Dyhr Led fra DANSECT skulle være vice generalsekretær, men har meldt fra. DANSECT finder en anden kandidat.

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
Camilla Nyeng fra NORSECT og Pia Sprogøe fra DANSECT er på valg og blev enstemmigt genvalgt.

13. Valg af komitemedlemmer (hvert 4. år)
Anki Olsson fra SWESECT og Pia Sprogøe fra DANSECT er på valg til Uddannelses komiteen og blev enstemmigt genvalgt.

Anne Louise Bellaiche fra DANSECT er udtrådt af VIK i 2017 og der er ikke fundet et nyt medlem.

Det blev foreslået af det 5. medlem af VIK fremover er én fra det center der arrangerer kongressen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

14. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter (hvert år)
Jon Bering Kristensen og Oddvar Klungreseth er på valg og blev enstemmigt genvalgt som revisorer.

Kim Sabroe og Jens Steensgaard fra RH, København blev enstemmigt vagt som revisorsuppleanter.

15. Eventuelt
Michael Hasenkam fortalte 15 studerende lige har dimmiteret fra skolen og der er 16 tilmeldt holdet der startet 3. september. Denne gang er alle studerende fra Skandinavien.

Der er høj kvalitet på afgangsprojekterne og alle opfordres til at præsentere på SCANSECT kongressen.

Der er undervisere fra hele Skandinavien og logbogen bruges som bl.a. kvalitetssikring. SCANSECT skal måske bruge SCANSCAT mere til at synliggøre studenter/perfusionister.

EBCP var på Site Visit den 13. september og bliver skolen atter godkendt for 5 år via harmonisering.

Peter sendte sidste år et skema til alle hjertecentre i Skandinavien, hvorpå vi skal registrere uheld eller nær-uheld relateret til perfusionen eller udstyret. Registreringen løb over 2-3 år.

Peter sender en mail rundt til tovholderne/centrene for at minde alle om at huske at udfylde skemaerne fortløbende da det kan være svært at huske helt eksakt hvad der skete.

Det vil nok være en god ide at der bliver sendt en reminder ud en gang i kvartalet!

Ordstyreren takkede for god ro og orden. Ses i Stockholm 2019.

Udgivet i Generalforsamlinger.