Referat fra generalforsamling

1. Valg af ordstyrer/ordförande
Pia Sprogøe blev valgt.

2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare
Pia blev valgt til referent, Peter Fast Nielsen og Jon Bering Kristensen fra Aarhus blev valgt til kontrollanter og ingen stemmetællere.

3. Godkendelse af varsling og indkaldelse
Pia konstaterede af generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt ifølge vedtægterne.

4. Godkendelse af dagsordenen
Der var ingen tilføjelser til dagsordenen udover at Peter Fast Nielsen orienterer om SCANSCAT og en skandinavisk registrering af uheld under eventuelt.

5. Optegnelse af deltagende medlemmer (bilag 1)
Der var 9 perfusionister med til generalforsamlingen.

6. Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens beretning
Der var ”kun” 14 perfusionister med fra Skandinavien og samlet set meget få deltagere, så derfor bliver overskuddet heller ikke så stort som i ”gamle” dage.
Økonomien omkring møderne ændres fra 2018, hvor firmaerne ikke længere må støtte kongressen direkte. Vi kan evt. lave en Studiefond, hvortil de kan indbetale pengene og så inviterer/betaler kongressen foredragsholdere og abstracts præsentationer. Bestyrelsen vil sammen med formanden for kongressen 2018 og 2019, formanden for VIK og bestyrelsen holde et orienteringsmøde i Kastrup lufthavn i løbet af efteråret, hvor vi vil gennemgå Kogebogen.

Beretningen blev godkendt.

7. Gennemgang og godkendelse af komiteberetninger
Uddannelses Komiteen ved Else Nygreen: der har ikke været holdt møde i komiteen.
Videnskabelig komite ved Líney Símonardóttir: der er stadig få abstracts, men i år måtte der rykkes for at få dem tilsendt, da de finske arrangører havde lavet deres egen VIK og havde allerede sorteret i abstracts! Vi må nok bare erkende at vi hvert år må tage kontakt, hvis tingene ikke går som de burde.
Vi håber at abstracts kommer på hjemmesiden senere.

Beretningerne blev godkendt.

8. Gennemgang og godkendelse af regnskab (bilag 2)
Regnskabet blev gennemgået af Else Nygreen. Regnskabet var godkendt af revisorerne uden kommentarer.
Der er ikke betalt kontingent fra NORSECT, men der er gået penge ind for kongressen i Bergen.

Regnskabet blev godkendt.

9. Indkomne forslag
Ingen modtaget.

10. Gennemgang og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent/avgift (bilag 3)
Budgettet blev gennemgået af Else Nygreen. Der er underskud på budgettet som der har været de andre år og denne gang vil de penge der er sat af til et møde i VIK blive brugt til mødet i Kastrup lufthavn.

Budgettet blev godkendt og kontingentet bibeholdes på €10 pr. medlem.

11. Valg af generalsekretær (hvert 4. år – ulige år)
Else Nygreen er på valg og blev enstemmigt genvalgt.
Efter rotationsplanen er det Danmarks tur til at bestride posten efter Norge og Carina Dyhr Led blev enstemmigt valg til posten sammen med Else, for at blive introduceret til hvervet.

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
Christina Edvinsson fra SWESECT er på valg og ønsker ikke genvalg. Anki Olsson fra SWESECT blev enstemmigt valgt.

13. Valg af komitemedlemmer (hvert 4. år)
Else Nygreen fra NORSECT er på valg til Uddannelses komiteen og blev enstemmigt genvalgt.
Anne Louise Bellaiche fra DANSECT er udtrådt af VIK. Komiteen fortsætter med de nuværende medlemmer og finder en ny kandidat til valget i 2019.

14. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter (hvert år)
Tony Carlson og Jan Svensson modtog genvalg som revisorsuppleanter.

15. Eventuelt
Peter Fast Nielsen fortalte at der er 15 studerende på det hold på SCANSCAT der starter nu til september. Der er 4 fra Danmark, 1 fra Island 9 fra Sverige og 1 fra Syd Afrika.

EBCP kommer på Site Visit den 13. september og bliver skolen atter godkendt betyder det at de studerende automatisk får EBCP certificering og gebyret er incl. afgiften til skolen.

Peter har tidligere lavet et skema, hvorpå de danske perfusionister registrerede uheld eller nær-uheld relateret til perfusionen eller udstyret. Registreringen løb over 5 år. De svenske perfusionister har også, for år tilbage, haft et lignede register. Peter vil gerne lave et skandinavisk register løbende over 2 år med start fra 1/1 2018. Han ønsker en tovholder fra hvert land og det blev Líney fra Island, Else fra Norge, Staffen Svenmarker/Micael Appelblad fra Sverige og Pia fra Danmark. Generalforsamlingen synes det er en god ide. Peter laver et oplæg og sender det til tovholderne til revision – input.

Ordstyreren takkede for god ro og orden. Ses i København den 30-31 august 2018.

 

 

Udgivet i Generalforsamlinger.