Referat fra generalforsamling

1. Valg af ordstyrer/ordförande
Pia Sprogøe blev valgt.

2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare
Pia blev valgt til referent, Tuija Skjærbæk og Conny Nielsen fra Aalborg blev valgt til kontrollanter og ingen stemmetællere.

3. Godkendelse af varsling og indkaldelse
Pia konstaterede af generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt ifølge vedtægterne.

4. Godkendelse af dagsordenen
Der var ingen tilføjelser til dagsordenen udover at Pia orienterer om SCANSCAT under eventuelt.

5. Optegnelse af deltagende medlemmer (bilag 1)
Der var 15 perfusionister med til generalforsamlingen.

6. Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens beretning Bilag 2
Ved Else Nygreen. 

 • Der er i øjeblikket 35 medlemmer fra Danmark, Norge og Sverige samt 3 fra Island.
 • Økonomien omkring møderne i fremtiden ændres, da det fremover ikke er muligt for firmaerne at støtte kongressen økonomisk som hidtil.
 • Beretningen blev godkendt.

7. Gennemgang og godkendelse af komiteberetninger

 • Uddannelses Komiteen ved Else Nygreen: der har ikke været holdt møde i komiteen.
 • Videnskabelig komite ved Líney Símonardóttir: der er stadig få abstracts, men i år var der dog 10 stk. Abstracts bliver senere lagt på hjemmesiden. Ønsker man at skrive en artikel er der ingen problemer i at have abstractet på hjemmesiden. Bilag 3
 • Beretningerne blev godkendt.

8. Gennemgang og godkendelse af regnskab (bilag 4)

 • Regnskabet blev gennemgået af Pia Sprogøe. Regnskabet var godkendt af revisorerne uden kommentarer.
 • Der er ikke betalt kontingent fra SWESECT, men der er gået penge ind for kongressen i Göteborg og Bergen.
 • Regnskabet blev godkendt.

9. Indkomne forslag
Ingen modtaget.

10. Gennemgang og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent/avgift (bilag 5)

 • Budgettet blev gennemgået af Pia Sprogøe.
 • Der er underskud på budgettet som der har været de andre år, men som oftest bruger vi ikke alle de penge der er sat af til møde i VIK og til generalsekretærens møde i SCANSECT kongressen.
 • Budgettet blev godkendt og kontingentet bibeholdes på €10,00 pr. medlem.

11. Valg af generalsekretær (hvert 4. år – -ulige år)
Ikke på valg i år.

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
Camilla Nyeng fra NORSECT og Pia Sprogøe fra DANSECT er på valg og blev genvalgt.

13. Valg af komitemedlemmer (hvert 4. år)
Camilla Nyeng fra NORSECT og Peter Fast Nielsen fra DANSECT er på valg og blev genvalgt til Videnskabelig Komite.

14. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter (hvert år)

 • Jon Bering Kristensen og Oddvar Klungreseth er på valg og blev genvalgt som revisorer.
 • Tony Carlson og Jan Svensson modtog genvalg som revisorsuppleanter.

15. Eventuelt

 • Pia fortalte at der er 15 studerende på det hold på SCANSCAT der starter nu til september. Der er 4 fra Danmark, 1 fra Island 9 fra Sverige og 1 fra Syd Afrika.
 • De studerende får nu automatisk EBCP certificering og gebyret er incl. afgiften til skolen.
 • Líney Símonardóttir har fået en kontakt fra Finland til SCANSECT-delen af kongressen. Else Nygreen foreslår at hun og Líney flyver til Helsinki senere på året for at få styr på at de ønsker vi fra SCANSECT har til kongressen bliver opfyldt og evt. også kan komme med input til i emner til kongrerssen.

Ordstyreren takkede for god ro og orden. Ses i Helsinki 2017.

 

Udgivet i Generalforsamlinger.