Referat fra generalforsamling

1. Valg af ordstyrer/ordförande
Pia Sprogøe blev valgt.

2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare
Pia blev valgt til referent, Anki Olsson og Martin Thelander fra Karlskrona blev valgt til kontrollanter og Peter Fast og Conny Nielsen som stemmetællere.

3. Godkendelse af varsling og indkaldelse
Pia konstaterede af generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt ifølge vedtægterne.

4. Godkendelse af dagsordenen
Der var ingen tilføjelser til dagsordenen.

5. Optegnelse af deltagende medlemmer (bilag 1)
Der var 16 perfusionister med til generalforsamlingen.

6. Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens beretning
Der har været holdt møder dels over Skype og som telefonmøder. Vivian Høyland har forladt perfusionsfaget og dermed sit hverv i Videnskabelig Komite. Camilla Nyeng fra Trondheim er trådt i hendes sted valgperioden ud.

I år vil der kun blive uddelt 2 priser, da der ingen case reports eller postere er. Begge priser er firma sponsoreret.

Beretningen blev godkendt.

7. Gennemgang og godkendelse af komiteberetninger
Uddannelses Komiteen ved Else Nygreen: der har ikke været holdt møde i komiteen.

Videnskabelig komite ved Else Nygreen: Líney Símonardóttir var forhindret i at deltage i årets kongres, men der indsendt 7 abstracts, hvoraf det ene ikke var perfusions relevant og blev sendt videre til SATS.

Beretningerne blev godkendt.

8. Gennemgang og godkendelse af regnskab (bilag 2)
Regnskabet blev gennemgået af Christina Edvinsson. Regnskabet var godkendt af revisorerne uden kommentarer.

Der var et par spørgsmål til regnskabet, bl.a. at der er underskud. Dette skyldes til dels at overskuddet fra kongressen bliver mindre end tidligere, da det skal deles i 4 dele mod før 3. Pengene fra kongressen i Göteborg er først overført efter nytåret og kommer derfor med på næste regnskab. Der var også udgifter til en pris og i fremover vil Else forsøge at få alle priser firmasponsoreret.

Regnskabet blev godkendt.

9. Indkomne forslag
Ingen modtaget.

10. Gennemgang og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent/avgift (bilag 3)
Budgettet blev gennemgået af Christina Edvinsson. Der er underskud på budgettet, men det kommer også indtægt fra kongressen i Göteborg og der er ikke lige nu planlagt et PV kursus.

Budgettet blev godkendt og kontingentet bibeholdes på €10,00 pr. medlem.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
Christina Edvinsson fra SWESECT var på valg og modtog genvalg.

12. Valg af komitemedlemmer (hvert 4. år)
Pia Sprogøe fra DANSECT modtog genvalg og Anki Olsson fra SWESECT modtog valg til Uddannelses Komiteen.

Líney Símonardóttir fra ICESECT, Micael Appelblad fra SWESECT og Anne Louise Bellaiche fra DANSECT modtog alle genvalg til Videnskabelig Komite.

13. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter (hvert år)
Jon Bering Kristensen modtog genvalg og Oddvar Klungreseth modtog valg som revisorer.

Tony Carlson og Jan Svensson modtog genvalg som revisorsuppleanter.

14. Eventuelt
Else Nygreen og Peter Fast Nielsen takkede begge Hans Nygaard for det store arbejde han har lagt i skolen gennem årene. Han er per 31. august gået på pension og Michael Hasenkam overtager funktionen som forstander for Den Skandinaviske Skole for Kardiovaskulær Teknologi.

Tak til Hans og velkommen til Michael.

Der er 17 studerende på det nuværende hold og modul 3 starter uge 37. Peter sender snart en mail rundt til alle centre for at finde ud af om der er studerende til et fuldt hold i 2016. Fuldt hold er 15 studerende og minimum er 6. Vi ønsker at der er flest deltagere fra Skandinavien, da det giver mindst ”problemer” med praktik m.m. De studerende skal selv sørge for praktikplads, men det er ikke altid de forstår dette.

Up-grade kurset er fremover flyttet fra modul 3 til modul 2, hvilket vil sige at næste kursus er i februar 2017.

Prisen for uddannelsen er sat op, så gebyret for EBCP certificering er inkluderet.

Jens Steensgaard fortalte at det børnekursus Rigshospitalet tidligere har arrangeret, denne gang laves i samarbejde med Lund og afholdes den 24-25. november 2016, se mere her på hjemmesiden: www.scansect.org

Ordstyreren takkede for god ro og orden. Ses på Ísland den 17-19. august 2016.

 

 

Udgivet i Generalforsamlinger.