Referat fra generalforsamling

1. Mötets öppnande
Mødet erklæredes åbnet ved generalsekretær Peter Kronlund.

2. Fråga om kallelse behörigen skett
Pia Sprogøe gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen ikke var varslet rettidigt, men dette godkendes.

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Elin Nygaard, St. Elisabeth Hjerteklinik, Trondheim, Norge
Arne Krogstad, St. Elisabeth Hjerteklinik, Trondheim, Norge
Ulf Johansson, Blekingesjukhuset, Karlskrona, Sverige
Staffan Svenmarker, Umeå, Sverige
Ronny Lindholm, Umeå, Sverige
Jon Solheim, Haukeland Sygehus, Bergen, Norge
Conny Andersson, Ullevål Sygehus, Oslo, Norge
Else Nygreen, Haukeland Sygehus, Bergen, Norge
Peter Kronlund, Karolinske Sjukhuset, Stockholm, Sverige
Pia Sprogøe, Skejby Sygehus, Århus, Danmark
4 fuldmagter fra Umeå og 7 fra Skejby.

4. Val av ordförande
Peter Kronlund vælges enstemmigt.

5. Val av sekreterare
Pia Sprogøe vælges enstemmigt.

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera generalforsamlingens protokoll
Elin Nygaard og Arne Krogstad vælges enstemmigt.

7. Val av två rösträknare
Jon Solheim og Conny Andersson vælges enstemmigt.

8. Godkännande av dagsordningen
Der er fejl i den omsendte dagsorden og den der er i overensstemmelse med vedtægterne/stadgarne vedtages. (bilag 1)

9. Styrelsens berättelse
Peter Kronlund gennemgik beretningen. Bilag 2.

10. Revisorernas berättelse
Else Nygreen gennemgik regnskabet. Bilag 3.
SCANSECT kunne prøve igen at opfordre firmaer og FINSECT til at være medlemmer igen.

11. Ansvarsfrihet for styrelsen
Beretningerne godkendes og der gives ansvarsfrihed for bestyrelsen.

12. Förslag fra styrelsen
Utdannelsesföslag ved Else Nygreen.
Else gennemgik ”den historiske baggrund” for at starte en skandinavisk perfusionistskole.
Der var på generalforsamlingen 2001 i Oslo blevet nedsat et hurtigtarbejdende udvalg der skulle arbejde på et oplæg til en fælles skandinavisk uddannelse. Denne gruppe har dog ikke været aktiv, men bestyrelsen har taget initiativet til at lave et oplæg til en videokonference 28. august 2003. Bilag 4.

13. Inkomna ärenden
Vedtægts/Stadgarændringer indsendt av Pia Sprogøe.
Vedtægts/Stadgarændringer indsendt av Lena Lindholm.
SCANSECT avvecklas som auktoriserande organisation för nordiska perfusionister indsendt av Lena Lindholm for Thomas Tovedall.
Der er indsendt reviderede vedtægter/stadgar fra Pia Sprogøe og Lena Lindholm og Michael Appelblad har indsendt et forslag der supplerer de indsendt af Pia.
Der stemmes om Pia’s og Pia’s + Lena’s vedtægter/stadgar.
For Pia’s: 15 Mod Pia’s: 6
Vedtægterne indsendt af Pia Sprogøe blev vedtaget. Bilag. 5.

Forslag fra Thomas Tovedal om at nedlægge autorisationskomiteen bortfaldt i takt med at de nye vedtægter blev vedtaget og der ikke længere er nogen autorisationskomite.
Der var en længere debat om hvad vi skal/vil med SCANSECT i fremtiden. Der arbejdes lige nu aktivt i foreningen på en evt. skandinavisk uddannelse, men ellers må bestyrelse og medlemmer oppe sig. Medlemmerne opfordres til at bruge foreningen.

14. Riktlinjer för SCANSECT’s verksamhet under det kommande verksamhetsåret
Lave visioner for foreningen.
Opfordre nyuddannede perfusionister til at indsende deres afgangsprojekter fra skolerne til SCANSECT årsmødet.
Opfordre til at støtte op om årsmøder og PV-kurser.

15. Fastställande av utgifts- och inkomststat för kommande verksamhetsår, samt avsättning till fonder
Budgettet gennnemgåes ved Else Nygreen. (bilag 6)

16. Fastställande av medlemsavgifter, samt tid och rutiner för indbetalning av dessa
Kontingentet for ordinære medlemmer på 10 EURO pr. aktivt medlem af de nationale foreninger fastholdes.
Der blev ikke fastsat kontingent for associerede medlemmer!

17. Fastställande av stadgar och/eller rektlinjer
Nye vedtægter blev vedtaget.

18. Val av styrelsedamöter
Peter Kronlund og Ulf Wallgren var på valg og ønskede ikke genvalg.
Else Nygreen blev enstemmigt valgt til generalsekretær for de kommende 2 år.
Else var valgt 2002 til kasserer for 2 år og Conny Andersson (NORSECT) vælges til denne post valgperioden ud.
Lena Lindholm (SWESECT) vælges som bestyrelsesmedlem for de kommende 2 år.

19. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Emmy Ditlevsen og Klavs Ebbengaard fra Skejby Sygehus, Århus, Danmark modtag genvalg som revisorer, og blev enstemmigt valgt for det kommende år.

Tony Carlson og Lennart Johannesson fra Örebro, Sverige modtog genvalg som revisor suppleanter og blev enstemmigt valgt for det kommende år

20. Val av utbildnings- och auktorisationskommitté
att verka i enlighet med de riktlinjer generalforsamlingen antagit
Pia Sprogøe (DANSECT) modtog genvalg og blev enstemmigt valgt for de kommende 4 år.
Christer Ericson (SWESECT) modtog genvalg, og blev enstemmigt valgt for de kommende 4 år.

21. Val av etisk kommitté
att verka i enlighet med de riktlinjer generalforsamlingen antagit. (Nedlagt 2000)

22. Val av stadgekommitté
att verka i enlighet med de riktlinjer generalforsamlingen antagit. (Nedlagt 2000).

23. Val av vetenskabelig kommitté
att verka i enlighet med de riktlinjer generalforsamlingen antagit.
Anne Louise Bellaiche (DANSECT) modtog genvalg og blev enstemmigt valgt for de kommende 4 år.
Christina Løfgren (SWESECT) var på valg og ønskede ikke genvalg. Staffan Svenmarker blev enstemmigt valgt for de kommende 4 år.

24. Val av valberedning
att förbereda nästa års val till generalforsamlingen
Ifølge de nye vedtægter er det generalsekretæren der indkalder til generalforsamlingen, hvorfor dette punkt bortfald.

25. Val av president för näste års vetenskapliga möte
På generalforsamlingen 2002 i Århus vedtog man at det er det hjertecenter der arrangerer årsmødet der selv vælger en præsident.

Næste årsmøde er i Göteborg 10.-12. juni 2004
Se mere på hjemmesiden: www.congrex.se/sats_scansect2004
e-mail: sats_scansect2004@gbg.congrex.se

26. Övriga frågor
Arne Krogstad fra Trondheim vil gerne starte en database for perfusionister i Skandinavien om opvarmning af hypoterme patienter. Der blev nedsat en gruppe bestående af: Peter Kronlund (S), Else Nygreen (N), Jouko Jalonen (F), Líney Símonardóttir (I) og Pia Sprogøe (DK). Arne koordinerer med de respektive medlemmer og laver databasen.

Pga. tidlig hjemrejse blev prisen fra Polystan for ”Best Perfusionist Paper” uddelt under generalforsamlingen. Prisen gik til Arne for sit paper om: Accidental Hypothermia: The Nordic Experience.
Et stort tillykke fra samtlige fremmødte perfusionister (incl. fuldmagter!).

20.06.2003

Referent Pia Sprogøe
Kontrollant Arne Krogstad
Kontrollant Elin Nygaard

 

 

Udgivet i Referater.