Referat fra generalforsamling

1. Valg af ordstyrer/ordförande
Camilla Riiser blev valgt.

2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare
Pia blev valgt til referent.
Camilla Nyeng fra Trondheim og Carina Dyhr Led fra Odense blev valgt som kontrollanter.
Ingen stemmetællere.

3. Godkendelse af varsling og indkaldelse
Generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt ifølge vedtægterne.

4. Godkendelse af dagsordenen
Der var ingen tilføjelser til dagsordenen.

5. Optegnelse af deltagende medlemmer
Der var 4 perfusionister med til generalforsamlingen. Camilla Riiser, København, Camilla Nyeng, Trondheim, Carina Dyhr Led, Odense og Pia Sprogøe, Aalborg.

6. Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens beretning.

  • Der blev afholdt 3 telefonmøder.
  • Camilla N. har overtaget posten som kasserer da Anki Olsson ønskede at udtræde af styret. Der er endnu ikke fundet en stedfortræder fra SWESECT valgperioden ud (2021).
  • Vi har aldrig fået del i overskuddet fra kongressen i København og Helsinki, men der er et lille overskud til os fra kongressen i Stockholm – pengene er dog endnu ikke overført.
  • På mødet i Stockholm var det et ønske at der blev delt flere priser ud. Bestyrelsen vil holde et telemøde med VIK i efteråret for at få lavet nogle guidelines.
  • Der er kontakt med SATS og der planlægges et telemøde i efteråret. SATS står for arrangementet. Vi skal have styr på de kommende kongresser og indflydelse på indhold og hvornår generalforsamlingen ønskes afholdt.
  • I fremtiden kunne vi evt. afholde PV-kurser som webinar og hvis vi så også kan få lidt mere end 1 EBCP-point vil det ikke gøre noget!
  • Der har været problemer med IT-sikkerhed, men det mener vi der er styr på. Der har længe ikke været modtaget mails om overførsel af store summer penge.

Beretningen blev godkendt.

7. Gennemgang og godkendelse af komiteberetninger
Ingen beretninger.

8. Gennemgang og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen, med forventning om at revisorerne godkender det snarest.

9. Indkomne forslag
Ingen modtaget.

10. Gennemgang og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent/avgift
Budgettet blev gennemgået. Der er underskud på budgettet som der har været de andre år.
Budgettet blev godkendt og kontingentet bibeholdes på €10 pr. medlem.

11. Valg af generalsekretær (hvert 4. år – ulige år).

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
Camilla Nyeng fra NORSECT og Pia Sprogøe fra DANSECT modtog genvalg.

13. Valg af komitemedlemmer (hvert 4. år)
Camilla Nyeng fra NORSECT og Peter Fast Nielsen fra DANSECT modtog genvalg.

14. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter (hvert år)
Jon Bering Kristensen og Oddvar Klungreseth er på valg og blev genvalgt som revisorer.
Kim Sabroe og Jens Steensgaard fra RH, København blev vagt som revisorsuppleanter.

15. Eventuelt
SCANSECT kongressen i Bergen er udsat til 2021. Følg med på: www.sats2020.com

Udgivet i Generalforsamlinger.