Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson og Pia Sprogøe
Afbud: Christine Edvinsson

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

Pia mangler at følge op på hvor fanen/flaget med SCANSECT logoet er endt efter kongressen på Island.

SCANSECT kongres i København 2008
Program:
Der er rettet på hjemmesiden for kongressen så det nu fremgår af Marx Runge er præsident for SCANSECT-delen.
Registrering:
Man kan nu registrere til hvor og hvordan man ønsker at præsentere, samt om det er første gang. Man kan dog endnu ikke skrive hvilken profession man har.
Generalforsamling: valg til poster!
Findes der ikke en repræsentant fra det nye NORSECT styre, er Conny Andersson villig til at modtage genvalg.
Hvem der opstiller for DANSECT meldes efter bestyrelsesmøde 29. april.
Revisorerne modtager genvalg og det formodes at suppleanterne også genopstiller. Christina følger op på dette.
Vivian Høyland spørges af Else om hun modtager genvalg.
De nationale medlemmer af bestyrelsen og VIK undersøger evt. kandidater som det 5. medlem af VIK.

SCANSECT kongressen i Stockholm 2009
Else har ikke hørt fra Timo Savunen (formand for SATS) om der er laver regnskab fra kongressen i Helsingfors endnu, samt hvem der er præsidenter i Stockholm for kongressen. Chefperfusionist Per Stentved har en del spørgsmål ang. kongres-økonomien som Else prøver at besvare. Ellers kan henvises til Louise Bellaiche der var præsident for kongressen 2002 i Århus og nu er i fuld gang med at arrangere FECECT kongressen 2009 i Århus.

Beretning 2007/2008
Er under udarbejdning. DANSECT har fået anbefaling fra kirurgerne til autorisation og brev er sendt i april til Sundhedsministeren. Else kontakter Kirstin Björk for at høre, hvor lang svenskerne er kommet.

Regnskab 2007
Der mangler at blive opkrævet/indbetalt kontingent for 2007 og 2008 fra DANSECT. SWESECT indbetaler deres kontingent der modregnes manglende betaling fra SCANSECT til hjemmesiden.

Der er 42 danske, 3 islandske, 33 norske og 35 svenske medlemmer.

Kassebeholdningen er svundet betragteligt pga. PV-kursus og mødet i Berlin ang. autorisation.

Regnskabet vil blive sendt til revisorerne snarest.

Budget 2008
Med udgifterne til IECBP mødet og kontingent stiger de årlige udgifter, men der er fortsat overskud fra kongresserne, hvilket ikke nu vil medføre en kontingent forøgelse.

Eventuelt og næste mødedata
Næste telemøde er tirsdag den 27. maj kl. 17-18.

Send telefonnr. Hvorpå du kan kontaktes på til Else inden mødet!

Udgivet i Bestyrelsesmøder.